Na aanleiding van deze actie zijn er een aantal veelvoorkomende vragen ontstaan. Deze worden hier (waar nodig met behulp van experts) beantwoord.

FAQ

1. In de uitspraak van de rechter wordt gesproken over twee particulieren die een geschil met elkaar hebben. In het persbericht lees ik dat Bitonic BV samen met Stichting Bitcoin Nederland in hoger beroep gaat. Wie is de eiser, en wat is de relatie en zijn de belangen van de eiser in combinatie met Bitonic BV of Stichting Bitcoin?

Er zijn geen belangen van de eiser in combinatie met Bitonic of met de stichting. Toeval wil, dat zowel de eiser als de gedaagde klanten zijn uit de begin-dagen van Bitonic.


2. Er wordt gesproken over het initiatief "Bitcoinisgeld.org" en dat er sprake is van een partnerschap. Ik kon verder niets ontdekken over stichtinggegevens en ook de KvK/handelsregister geeft geen resultaat. De constructie "Bitcoinisgeld" lijkt op een maatschap, waar de partners in deelnemen en delen in de winst en verlies? Is dit een correcte aanname?

Nee, dat is een incorrecte aanname. Er is geen sprake van een maatschap. Rechtsonderin op de site staat een uitleg over het verschil tussen partners en donateurs. Dat onderscheid is voornamelijk een fiscale kwestie.


3. Bij het winnen van het hoger beroep is er sprake van een claim van eiser op gedaagde van €132.000. Wat is de reden dat dit nergens op de website wordt vermeld?

Uit de eerdere rechtszaak is gebleken dat de gedaagde met de noorderzon is vertrokken en dat er geen kennis is van zijn/haar verlijfplaats. Ook zijn er geen registergoederen bekend waar beslag op kan worden gelegd. Wij gaan er niet van uit dat er ook daadwerkelijk aan de claim zal worden voldaan. Dit was ook de reden waarom de eiser niet bereid was om voor een hoger beroep te gaan, want dat zou alleen maar geld kosten. Daarop hebben wij besloten om op deze manier bij te springen. Dit initiatief is dus ook niet berust op het feit dat er geld uit zou kunnen komen.


4. Als de claim wordt toegewezen aan de eiser, welk deel krijgen de partners in de "maatschap"?

Er is geen maatschap. Partners en donateurs krijgen geen deel van een eventuele claim.


5. Het gaat de "eiser" in alle communicatie om het feit dat er een rechterlijke uitspraak over het feit dat Bitcoin als een gangbare vorm van geld wordt opgenomen in de jurisprudentie. Het feit dat op de hele website op geen enkele manier wordt gecommuniceerd over de eis van €132.000 lijkt me dan ook niet het doel van dit initiatief. Klopt het dat de "eiser" niet uit is op de €132.000?

Zie punt 3.


6. Mocht de €132.000 claim worden toegewezen, gaat eiser/Stichting Bitcoin/Bitonic dit geld dan ook daadwerkelijk vorderen bij de aangeklaagde?

Bitonic noch de stichting gaat over het vervolg op de uiteindelijke claim. Het vorderen van het geld is een kostbare zaak waarbij waarschijnlijk niet veel kans tot slagen is, zie ook punt 3. Na de rechtszaak zal verder gekeken worden hoe hier mee omgegaan zal worden, maar wij vermoeden dat de aanklager niet veel energie of geld in het verkrijgen van de mogelijke claim zal steken. Daarbij is afgesproken dat als er toch geld uitkomt, de eiser dit zal doneren aan de stichting, maar daar gaat eigenlijk niemand van uit.


7. (Aan Jouke Hofman gericht) Is er in jouw beleving sprake van belangverstrengeling tussen Stichting Bitcoin en Bitonic BV?

Jouke: "Ja, uiteraard, ik zit in het bestuur van beide partijen. Maar omdat beiden onder andere als doel hebben om Bitcoin toegankelijker te maken voor iedereen, heb ik het zelf nooit eerder als probleem ervaren. Ik ben er zelf bijgekomen omdat ik graag wil helpen met het oplossen van problemen met betrekking tot Bitcoin en ik zelf het idee heb dat het sterker is om voor sommige problemen niet vanuit een bedrijf te spreken en te handelen. Zoals ik ook bij punt 8 aangaf heeft de stichting gediend om ons in contact te brengen met de partijen in de zaak en heeft het gediend als communicatie-platform, iets wat volgens mij een mooie taak is voor de stichting."

"Ik begrijp echter dat die belangenverstrengeling soms voor onduidelijkheden kan zorgen, zoals ook nu is gebleken. Ik kan me ook voorstellen dat de naam 'Bitcoin Nederland' in deze context een verkeerd beeld schetst. Het is een stichting waarin dingen gedaan kunnen worden voor Bitcoin, het is voor mij nooit de bedoeling geweest om een Stichting van Bitcoin, of een Stichting namens Bitcoin te zijn. Wellicht is een stichting met de huidige technologieën zelfs helemaal niet meer nodig. Er zijn bestaande communicatieplatformen en aangezien ook het lighthouse-project van Mike Hearn vorm begint te krijgen is er ook geen stichting meer nodig voor crowdfunding. Dit zijn dan ook redenen dat ik heb besloten om uit het bestuur te stappen van de stichting. Dit betekent uiteraard niet dat wij ons niet meer willen inzetten voor Bitcoin-problemen, maar dat we dit in het vervolg via meer publieke wegen (IRC, fora, twitter, facebook, ed.) willen gaan doen."


8. Hoe kan het dat Stichting Bitcoin stelling neemt ten faveure van de ene Bitcoingebruiker uit de Bitcoingemeenschap ten opzichte van de andere? Waar staat in de statuten van Stichting Bitcoin dat dit gedaan moet worden?

De stichting heeft hier geen stelling ingenomen. De stichting heeft zich opgeworpen om een platform te bieden voor de communicatie van verschillende bitcoin-projecten en dit is er een van.

Update tekst: 12-02-2015
De stichting heeft aangegeven hier niet meer onafhankelijk in te willen staan en heeft gevraagd om het logo van de website te verwijderen.


9. Een veelgehoord tegenargument is dat het bestempelen van bitcoin als geld de innovatie zou remmen en het hoogdrempelig maakt om nieuwe initiatieven te starten. Wat is jullie mening hierover?

a) Het hoger beroep betreft een civielrechtelijk proces. Als bitcoin civielrechtelijk als geld gezien wordt, betekent dit nog niet dat bitcoinbedrijven gereguleerd moeten worden. Daarvoor zou eerst nodig zijn dat bitcoins ook in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht gezien moeten worden als geld en dat is geen gegeven.

b) Het bestempelen van bitcoin als geld zal naar onze mening innovatie juist stimuleren. Onduidelijkheden en drempels worden juist weggenomen en bovendien geeft het bitcoin de erkenning die verdere adoptie en ontwikkeling zal stimuleren.

c) Wij maken een duidelijk onderscheid in de Bitcoin-techniek en de bitcoins die als waardemiddel worden verstuurd over het netwerk. Wij streven ernaar dat bitcoins gezien worden als geld, maar dit staat los van het potentieel van het netwerk en alle innovatie die hierin nog mogelijk is.


10. De rechtbank in Overijssel heeft aangegeven dat de bitcoin geen geld is, maar een ruilmiddel. Betekent dit automatisch dat de bitcoin een belastbaar goed is, of staan er ook nog andere mogelijkheden open? Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de bitcoin een goed is (of kan zijn), maar een die wordt vrijgesteld van BTW (zoals in het Verenigd Koninkrijk)? Zou het onder de huidige wetgeving mogelijk zijn dat de bitcoin geld noch goed is, zoals ook een e-mail of de oplossing van een wiskundesom (naar ik aanneem) geld noch goed zijn?

Als de rechter in hoger beroep besluit dat bitcoins geld zijn, heeft dat op zich geen gevolgen voor de vraag of er wel of niet belasting betaald hoeft te worden over bitcoins. Dat is namelijk al het geval. De belastingdienst merkt virtuele valuta zoals bitcoins aan als overige bezittingen in box 3 van je belastingaangifte. Je moet de waarde van virtuele valuta op 1 januari van het jaar van aangifte opgeven bij het doen van je belastingaangifte. Daarnaast moet je over inkomsten in bitcoins behaald uit activiteiten in het economisch verkeer gewoon inkomstenbelasting betalen.
Of bitcoins goederen zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek is weer een heel andere vraag, die niet beantwoord wordt in deze procedure. Goederen zijn zaken en vermogensrechten. Zaken zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Bitcoins lijken niet aan deze definitie te voldoen, omdat het geen stoffelijke objecten zijn. Waarschijnlijker is dat het vermogensrechten zijn maar dat is erg onzeker.


11. Indien in hoger beroep wordt aangetoond dat de bitcoin geld is, zou dit dan betekenen dat bedrijven die klantbalansen in bitcoin (of: private keys) aanhouden (Bitmymoney, Cointopay, etc.) onder de Wet Financieel Toezicht komen te vallen? Hoe zit dit met bedrijven die op de een of andere manier in bitcoins handelen, zoals exchanges (Bl3p, Clevercoin, etc.), wisseldiensten (Bitonic, BTC Direct, Safello, etc.), betaalproviders (BitPay, BitKassa, Litepaid, etc.), en uitbaters van Bitcoin- ATM's (Mr. Bitcoin, Bitcoinbrothers, etc.)? Hoe zit dit met ondernemingen die enkel met bitcoins werken, en helemaal niet met fiatgeld in aanraking komen, zoals mining-pools, altcoin-beurzen of goksites? En wat zou de Wet Financieel Toezicht in dat geval precies voor consequenties kunnen hebben voor al dit soort bedrijven?

In deze procedure gaat het om de vraag of bitcoins geld zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek regelt de verhoudingen tussen mensen en/of tussen bedrijven, bijvoorbeeld in het handelsverkeer, maar niet het toezicht van de overheid op bedrijven. Als bitcoins geld zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek, heeft dat in juridische zin in beginsel geen gevolgen voor de kwalificatie van bitcoins onder de Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dat is een andere wet, met een compleet ander doel dan het Burgerlijk Wetboek.
In de Wet op het Financieel Toezicht is wel een definitie opgenomen van ‘geldmiddelen’, namelijk: chartaal geld, giraal geld, of elektronisch geld. Bitcoins lijken niet binnen deze definitie te vallen. Of de handel in of met bitcoins gereguleerd wordt, is daarom uiteindelijk aan de overheid. Door een aanpassing van de Wft is het natuurlijk mogelijk dat bitcoins onder het bereik van de Wft worden gebracht.


12. Indien in hoger beroep wordt aangetoond dat de bitcoin geld is, maar deze uitspraak geen direct gevolg heeft wat betreft de Wet Financieel Toezicht, wat zou er dan specifiek kunnen veranderen voor bovengenoemde bedrijven?

Als de rechter bitcoins als geld in de zin van het Burgerlijk Wetboek aanmerkt, is het belangrijkste gevolg voor bedrijven die handelen in of met bitcoins dat er duidelijkheid ontstaat over de civiele status van bitcoins. Een aantal gevolgen van een positieve uitspraak staan op deze site uitgelegd.


13. Indien in hoger beroep wordt aangetoond dat de bitcoin geld is, maar deze uitspraak geen direct gevolg heeft voor de Wet Financieel Toezicht, zou de uitspraak in dat geval normaal gesproken toch de kans vergroten dat bitcoin in de toekomst wel onder de Wet Financieel Toezicht komt te vallen?

Het is lastig te zeggen of de kans dat handel in of met bitcoin onder de Wet op het Financieel Toezicht valt groter wordt, wanneer in hoger beroep wordt aangetoond dat bitcoins geld zijn. Zoals hierboven is uitgelegd, is er een wetswijziging nodig voordat de handel in of met bitcoins onder de Wet op het Financieel Toezicht zou vallen. De kans is in ieder geval groot dat het onderwerp op de politieke agenda verschijnt, wanneer in hoger beroep wordt vastgesteld dat bitcoins geld zijn.
Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat het financiële toezicht in Nederland sterk gedicteerd wordt vanuit de Europese Unie, vanwege het belang van betrouwbare financiële instellingen voor de interne markt in de EU. Door het grensoverschrijdende karakter van Bitcoin, is het goed denkbaar dat Nederland hierin gezamenlijk met de EU zal willen optreden, zodat eventuele regulering gelijk is in heel Europa.


14. Indien in hoger beroep wordt aangetoond dat de bitcoin geld is, wat voor gevolgen zou dit dan kunnen hebben voor het bezitten van bitcoin, het kopen van goederen en diensten met bitcoin, het ontvangen van bitcoin-betalingen voor geleverde goederen en diensten, het daytraden met bitcoin, het verdienen van bitcoin door middel van mining, het versturen (overschrijven) van bitcoin, het weggeven van bitcoin, en andere min of meer dagelijke handelingen?

Wanneer in hoger beroep wordt geoordeeld dat bitcoins geld zijn, betekent dit dat de regels over zogenaamde ‘geldschulden’ uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Daarin staat onder meer dat je recht hebt op de wettelijke rente, wanneer iemand te laat betaalt. De hoogte van de rente is afhankelijk van de vraag of het een consumentenovereenkomst is of een handelsovereenkomst. Het betekent bijvoorbeeld ook dat wanneer een schuldenaar zijn schuld in bitcoins weigert te betalen, je als schuldeiser zowel betaling in bitcoins als in euro’s zou kunnen vorderen voor de rechter. Tot slot, en dat is het meest relevant voor deze procedure, betekent het dat je bij te late betaling recht hebt op vergoeding van de schade die bestaat uit een eventuele koerswijziging.


15. Indien in hoger beroep wordt aangetoond dat de bitcoin geld is, zou dit de kans dan normaal gesproken verkleinen dat bitcoin in de toekomst onder een geheel nieuwe belastingconstructie kan komen te vallen?

Dat is niet waarschijnlijk. Hoewel er een veelvoud aan regels en uitzonderingen daarop zijn in het Nederlandse belastingstelsel, is de essentie altijd dat de overheid belasting heft over inkomen en over vermogen boven een bepaalde grenswaarde. Bitcoins kunnen inkomen zijn, bijvoorbeeld als je als webwinkel spullen verkoopt voor bitcoins of als je je salaris in bitcoins ontvangt, maar zijn ook vermogen, omdat ze op geld waardeerbaar zijn. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat de overheid bepaalde vormen van inkomen of vermogen zwaarder of minder zwaar belast, maar dat zijn beleidsmaatregelen van de overheid.


16. Indien in hoger beroep wordt aangetoond dat de bitcoin geld is, wat zou dit dan betekenen voor Bitcoin-varianten (denk bijvoorbeeld aan litecoin, ether, of mastercoin)? Wat zou het betekenen voor individuen die dergelijke varianten ontwikkelen? Zou Satoshi Nakamoto in Nederland bijvoorbeeld de wet hebben overtreden door Bitcoin/bitcoin te creeren?

Een belangrijk argument voor de stelling dat bitcoins geld zijn, is dat bitcoins ook daadwerkelijk als geld gebruikt worden in het handelsverkeer. Dat is minder het geval bij veel altcoins. Hoe de verschillende altcoins gebruikt worden in het maatschappelijk verkeer, is naar onze mening dan ook bepalend voor de vraag wat hun juridische positie is. En nee: Satoshi Nakamoto heeft geen Nederlandse wetten overtreden door Bitcoin te creeren.


17. Indien in hoger beroep wordt aangetoond dat de bitcoin geld is, zou dit dan de kans vergroten dat Nederlandse Bitcoinbedrijven gemakkelijker aanspraak kunnen maken op een bankenlicentie dan nu het geval?

Wie een bankvergunning wil verkrijgen, moet voldoen aan een aantal strenge eisen. Zo stelt de Wft eisen aan de betrouwbaarheid en geschiktheid van de bestuurders, de zeggenschapsstructuur van de onderneming, het toezicht op de onderneming en het eigen vermogen, de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming. In principe maakt het dus niet uit of bitcoins wel of niet als geld gezien worden: je kunt ook nu al een bankvergunning aanvragen, alleen heb je die op dit moment niet nodig.


18. Klopt het dat een uitspraak in dit hoger beroep overreden zou worden door een uitspraak van het Europees Hof? (Die zit er namelijk aan te komen.)

De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een andere strekking dan het hoger beroep in deze procedure. Aan het Hof van Justitie is de vraag voorgelegd of een bedrijf dat virtuele valuta tegen betaling inwisselt voor traditionele valuta valt onder de BTW-vrijstelling die wordt opgelegd door de Europese BTW-richtlijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het Hof van Justitie oordeelt dat er sprake is van een handeling betreffende deviezen, bankbiljetten en munten die wettig betaalmiddel zijn. Dat lijkt niet het geval, nu bitcoins nergens in Europa de status van wettig betaalmiddel hebben. De kans is dus aanwezig dat het Hof van Justitie op termijn oordeelt dat de handel in bitcoins niet vrijgesteld is van BTW. Dat betekent alleen maar dat een bitcoinexchange BTW in rekening moet brengen over de bemiddelings- of transactiefee die zij in rekening brengen, maar zegt niets over de vraag of bitcoins wel of geen geld zijn. De uitspraak in het Nederlandse hoger beroep wordt dus in principe niet aangetast door de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over een eventuele BTW-vrijstelling voor handel in bitcoin.


Extra uitleg n.a.v. een aantal vragen.

De aanleiding;
Op 14 mei 2014 is in een uitspraak door de rechtbank in Overijssel geconcludeerd dat Bitcoin niet kan worden aangemerkt als gangbaar geld. Na analyse en inwinnen van informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat de uitspraak niet gunstig bleek te zijn, om een aantal redenen. In de argumentatie die door de rechter is gebruikt in het definiëren dat bitcoin geen geld is, zijn misvattingen en onjuiste argumenten gebruikt. Alleen daardoor al kan deze uitspraak negatieve invloed hebben op verdere interpretaties en behandeling van Bitcoin. Daarnaast zijn wij het – persoonlijk – niet eens met de conclusie dat bitcoin in civieljuridische zin geen geld is.

Het absolute hoofddoel van het bitcoinisgeld.org initiatief is een positieve bijdrage leveren aan de adoptie van Bitcoin, wereldwijd en in dit geval in Nederland. Het is dus voor ons niet een hoofddoel om deze zaak te winnen. Het gaat om de vooruitgang en de duidelijkheid, het wegnemen van onzekerheid en wantrouwen. Om de verkeerde redenaties in de zaak en de mogelijkheid te creëren hier een bijdrage aan te leveren. Bitcoin is geen ruilmiddeltje, bitcoin is meer dan dat.

We zijn van mening dat de duidelijkheid over de status van bitcoin op een positieve manier bijdraagt aan het vertrouwen. Een uitspraak van de rechter in de vorm van: “het is geen geld, maar heeft wel deze en deze kenmerken van geld” is al vooruitgang in vergelijking met de huidige status.

Waarom dit initiatief goed is voor Bitcoin;
Het initiatief bitcoinisgeld.org levert een positieve bijdrage aan het vertrouwen, vanuit juridisch perspectief. De adoptie van Bitcoin gaat hand in hand met vertrouwen. Consumentenvertrouwen moet ook gesteund worden door juridische bescherming. De adoptie is gebaad bij betrouwbaarheid en integriteit.

In dit hoger beroep gaat het om een civielrechtelijke procedure en heeft daardoor geen relatie met allerlei scenario’s en aannames die worden gesuggereerd. Het initiatief is gericht op de argumentatie van de rechter en de mogelijkheid om hier een positieve bijdrage aan te leveren, in plaats van het oordeel van de rechter te laten voor wat het is. Een bijdrage zou bijvoorbeeld kunnen zijn: het accentueren van Bitcoin als netwerk en bitcoin als betaalmiddel.

Dit initiatief zorgt voor vragen, kritiek en discussie. Dat is echt goed. Zo worden wij gedwongen nog dieper de materie in te duiken. Bijvoorbeeld door bepaalde vragen voor te leggen aan experts. Dit initiatief is voor iedereen die zich betrokken voelt, die wilt bijdragen of die het een positieve actie vind om sturing te geven aan onkundigheid van de rechter in deze zaak. Vanuit alle kennis en kunde die zich in de gemeenschap bevindt. Daarom leek dit ons constructief om Stichting Bitcoin NL hierin te betrekken. Om te laten zien dat de Stichting een functie heeft, in dit geval als communicatieplatform. Omdat we door middel van duidelijkheid en vertrouwen willen zorgen de adoptie van Bitcoin wordt gestimuleerd, een doel die de Stichting ook nastreeft.

Tot slot:
Op deze manier willen we ook kort ingaan op de vragen die hier zijn gesteld m.b.t. de voordelen. Ter introductie, naast de juridische onderbouwde voordelen door SOLV, zijn de andere voordelen subjectief en contextafhankelijk. Dit betekent dat het mogelijk is om ze in een ander perspectief te plaatsen. Maar, wij staan voor het feit dat we willen bouwen aan vertrouwen en duidelijkheid, en daarmee gepaard gaande adoptie. Vanuit dit perspectief hebben wij deze punten beschreven.

Het punt belasting; Discussie, vragen en ervaringen over het belastingaspect met betrekking tot Bitcoin is aan de orde van de dag. Vanuit dit opzicht is het initiatief bitcoin is geld een bijdrage aan de discussie. Wij willen laten zien dat we duidelijkheid willen, en door juridische stappen te nemen ook laten zien dat we daadkrachtig zijn. Het betekent daardoor niet direct dat deze manier de manier is om belastingissues op te lossen. Echter laten we wel zien dat we een stem hebben, een stem om een juridische bijdrage te leveren en onze kennis en kunde over Bitcoin daarin te voegen. Het is een onderdeel van een groot geheel, waarin allerlei wegen naar Rome mogelijk zijn. Ook deze stad is niet in één dag gebouwd.

Het punt van inbeslagname is ook vanuit dit perspectief behandeld. Door duidelijkheid en vertrouwen kunnen instituties een betere kwalificatie van de situatie maken. Wij dragen daaraan bij met dit initiatief. In de praktijk is het namelijk feitelijk dat bitcoins worden ingewisseld voor euro's.

Wij niet voor regulering, maar voor adoptie. Dat consumenten en bedrijven kunnen vertrouwen op integere bedrijven zorgt voor meer vertrouwen en daarmee samenhangende adoptie.

Een korte extra onderbouwing van de overige punten: ‘koop/ruil’, ‘geldschuld’ en ‘koerswijziging’.

Koop/ruil
Eerder werd gesuggereerd dat er misschien geen sprake is van koop maar van ruil in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Dat lijkt niet juist, nu ruil de overeenkomst is waarbij partijen twee zaken (goederen) tegen elkaar ruilen. Als bitcoins iets zijn, is het wel computergegevens. Computergegevens zijn echter geen zaken en ook geen vermogensrechten (goederen zijn zaken en vermogensrechten), dus lijkt het artikel over ruil niet van toepassing.

Geldschuld
Dat de schuldenaar wettelijke rente moet betalen, is een gevolg van het feit dat er sprake is van een geldschuld. Het artikel wat dit voorschrijft, staat namelijk in dezelfde afdeling van het BW over verbintenissen tot voldoening van een geldschuld. Er gaat met andere woorden alleen wettelijke rente lopen, wanneer er sprake is van geld.

Koerswijziging
In reactie op de eerder gemaakte opmerking dat het ook een nadeel is voor de gedaagde, wanneer hij voor de koerswijziging moet opdraaien: in dit geval heeft de gedaagde bewust niet betaald. Het is dan ook vanzelfsprekend dat dit risico voor de gedaagde zou moeten komen. In andere gevallen, zoals wanneer het gaat om een minimale koerswijziging en er gewoon direct betaald is door beide partijen, kan niemand zeggen dat hij bewust benadeeld is door de wederpartij.


Meer informatie over Bitcoin

Via bitcoin.nl bieden wij een website aan die veel informatie verschaft over Bitcoin. Bijvoorbeeld het verschil tussen Bitcoin met hoofdletter en bitcoin met kleine letter, zie hier.

Nieuws over Bitcoin kan men vinden via bitcoin.nl/nieuws. Zo kan je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Bitcoin. Het nieuws wordt gecreeërd door Bitonic met als doel een betrouwbare bron van informatie aan te bieden in Nederland.